Tech Incube

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

cover
cover
logo
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

ให้คำปรึกษา บ่มเพาะ และเข้ารับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากหน่วยงานของรัฐ

IDEA

ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ(Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100

คุณสมบัติผู้สมัคร...
× IDEA

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดา

2. มีสัญชาติไทย

3. เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก

หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

4. สามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

5. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

เงื่อนไข

1. เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(Certified Incubator) โดยการติดต่อเรา (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ ) และแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก

2. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100

POC

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ(Prototype) โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(Certified Incubator) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund

คุณสมบัติผู้สมัคร...
POC

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ(Prototype) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร...
× IDEA

คุณสมบัติ

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนฯไม่ต้องกังวล! ติดต่อเราก่อน (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ )

2. มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

3. ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

4. สามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

5. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

เงื่อนไข

1. เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(Certified Incubator) โดยการติดต่อเรา (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ ) และแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก

2. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ (เจ้าของโครงการต้องลงทุนด้วย)

× IDEA

คุณสมบัติ

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนฯไม่ต้องกังวล! ติดต่อเราก่อน (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ )

2. มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

3. ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

4. สามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

5. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

เงื่อนไข

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ (เจ้าของโครงการต้องลงทุนด้วย)

click

ติดต่อเรา


click
click
click
click